Alston enjamlary

Piwo we çakyr we içgi üçin hünärmen
Alston hakda

Alston hakda

ALSTON HAKYNDA

“Jinan Alston Equipment Co., Ltd.”

Görüşimiz your Ygtybarly hyzmatdaş we siziň üçin has gymmatly bolmak.

“Jinan Alston Equipment Co., Ltd.”, piwo öndürýän hünärmenlerdir.Kompaniýa dizaýn, gözleg, önümçilik, satuw, gurnama we işe girizmek bilen birleşdirýär we birinji derejeli enjam üpjün edijisi bolmaga çalyşýar.Esasy önümçilik: mikro piwo we täjirçilik piwo enjamlary, çakyr enjamlary, arassalaýjy enjamlar, çakyrdan öňki gaýtadan işleýän enjamlar, distilýasiýa enjamlary, doldurma enjamlary we ş.m.

Alston kompaniýasynda professional tehniki gözleg we ösüş topary, ajaýyp önümçilik tehnologiýasy, ösen önümçilik enjamlary we satuwdan soňky ajaýyp hyzmat ulgamy bar;Dünýädäki dürli piwo we çakyr önümçiligini öwrenmek we müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda içerki we daşary ýurtly müşderiler üçin piwo enjamlaryny dizaýn etmek bilen.Hyzmatlarymyz enjamlaryň ýerleşişini, dizaýnyny, önümçiligini, gurnamasyny, işe girizilmegini, işgärleri taýýarlamagy öz içine alýar.ASTE islegleriňizi kanagatlandyrmaga we piwo we çakyryňyza ygrarly.Aýry-aýry talaplaryňyza laýyk gelýän ýörite piwo kärhanalaryny döredýäris.

Biz diňe bir önümiň ýokary hilli bolmagy bilen çäklenmän, kärhananyň keşbini we markasyny döretmäge bagyşlanan kärhana medeniýeti we hyzmat ulgamy bilen baglanyşykly has köp aladalar, ýöriteleşdirilen dizaýn, önümçiligi standartlaşdyrmak we dolandyryş diwersifikasiýasyny ösdürmek düşünjesine eýerýäris, kompaniýamyzyň maksady döredilýär. Müşderiler üçin gymmatlyk, önümleriň hiline köp üns bermegi ýerine ýetiriň, ýurtda we daşary ýurtlarda müşderiler üçin iň oňat hilli önümleri we iň gowy hyzmaty bermäge çalyşýarys.

Kompaniýa 2016-njy ýylda döredileninden bäri, üstünlikli eksport edilýän piwo önümlerini, çakyr enjamlaryny üpjün etdik40-dan gowrak ýurt we sebitşol sanda Germaniýa, Belgiýa, ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Russiýa, Günorta Koreýa, Argentina, Braziliýa, Singapur we Taýland.Önümimiziň hili we satuwdan soňky hyzmatymyz sebäpli müşderiler tarapyndan tanaldy we öwüldi!

Enjam satmak diňe ASTE bilen siziň arasyndaky hyzmatdaşlygyň başlangyjydyr.Asyl maksadymyz, piwo kärhanasyny gurmaga kömek etmek we bilelikde ösýäris!ASTE bilen işleşmäge we hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz.Qualityokary hilli piwo enjamlary ýokary hilli senet piwo edýär!

Täzeçillik, täsirli, energiýa tygşytlaýjy we tygşytly, biz piwo we çakyr üçin global çözgüt hyzmatdaşydyrys!

hakda