Alston enjamlary

Piwo we çakyr we içgi üçin hünärmen
Hyzmat

Hyzmat

01

Satuwdan öňki gowy hyzmat

Alston topary täzeçillik depginini hiç wagt duruzmaýar, ylmy we gözleg işlerine işjeň gatnaşýar, her bir müşderiniň pikirini diňleýär.Teklibiňizi siziň islegiňize görä ederis we piwo öndürýän kärhanaňyzy dizaýn ederis.
Ajaýyp piwo kärhanasyny gurmaga we demlemek arzuwyňyzy amala aşyrmaga kömek ederis!

hyzmaty

02

Tehnologiýa goldawy we dizaýn

1. Howpsuzlyk: Tank ýasamagyň ähli proseduralary berk hil gözegçilik programmasyna eýerýär.
2. Çeýeligi: Aýry-aýry müşderileriň sahypasyna we kuwwat talaplaryna laýyk enjamlary dizaýn we özleşdiriň.
3. Gurmak we ulanmak aňsat: Zawodda öňünden gurlan turbalar we ýerinde täzeden gurnama wagty sebäpli çalt gurnama.
4. Çydamlylygy: Uzak möhletli ulgam işleýşini gowulandyrmak we tehniki hyzmatyň pes çykdajylary üçin aksesuar enjamlaryny ýokary hilli saýlamak.
5. Kepillik: Uzak möhletleýin kynçylyksyz işlemek üçin ähli ýasalan gämilere senagatda öňdebaryjy 5 ýyl kepillik.
6. Satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmaty, 3D eskiz, CAD düzülişi, gurnama kömek, gurnama we okuw bilen üpjün ediň.

03

Önümçilik

Çig mal satyn almakdan, kesiş materiallaryndan, kebşirlemekden we beýleki amallardan başlap, berk önümçilik we gaýtadan işlemek proseduralary hiline berk gözegçilik edýär.Ses dizaýny, önümçiligiň hilini barlamak ulgamy, garyşyk dolandyryş proseduralary we dolandyryş ulgamy, güýçli önümçilik kuwwaty we podduktyň hilini üpjün etmek üçin ösen barlag we synag usullary bilen.

04

Okuw hyzmaty

Alston tejribeli tälimçiler ýerinde piwo taýýarlamak üçin elýeterli.Munuň içine dem alyş kärhanasy / fermentler / sowadyjy / duýgur ekran dolandyryş paneli we beýleki enjamlar biziň kompaniýamyzdan gelýär, dem alyş enjamlaryny barlamak, arassalamak we tehniki hyzmat etmek, şeýle hem Alston tejribeli tälimçileri size dem alyş reseptleri bilen paýlaşarlar.

Hyzmatdan soň

On adam size hyzmat edýär
1. Bütin ömrüňiz üçin satuwdan soňky hyzmat.
2. 24 sagat hyzmat, gyssagly meseläňizi ilkinji gezek çözüň.
3. Esasy önümler üçin 5 ýyl kepillik.

4. 2D ýa-da 3D üçin piwo önümçiligiňiz üçin mugt dizaýn.
5. Zapas şaýlaryny çalyşmak we abatlamak hyzmaty berilýär.
6. Synagdan soň demlemek enjamlary tehnologiýasy baradaky maglumatlary täzeläň.
7. Haýsydyr bir dem alyş bölekleri gerek bolsa, gapydan gapy hyzmaty.

hyzmat2
hyzmat3
hyzmat4