Alston enjamlary

Piwo we çakyr we içgi üçin hünärmen
Habarlar

Habarlar

 • Piwo kärhanalarynda bug gyzdyrmagyň artykmaçlyklary näme?

  Piwo kärhanalarynda bug gyzdyrmagyň artykmaçlyklary näme?

  Bug bilen ýylatmak piwo kärhanasynda ulanylýan giňden ýaýran usuldyr.Bu amal, suwuklyga ýylylygy geçirmek üçin gaýnag suwdan emele gelen bugy ulanmak arkaly işleýär.Bu amalda wort gaýnadyş, tanky gyzdyrmak we arassalamak ýaly dürli ulanyşlar bar.Dem alyş kärhanasyndaky bug ulgamy S ulanmagyň birnäçe peýdasy bar ...
  Koprak oka
 • “Turnkey” piwo ulgamy näme

  “Turnkey” piwo ulgamy näme

  Açyk önümçilik ulgamlarynyň artykmaçlyklary Dem alyş pudagy çylşyrymly we bäsdeşlikdir.Açyk piwo ulgamyny ornaşdyrmak prosesi çylşyrymly.Önümçilik ukybyňyzy kesgitlemeli, netijeli dem alyş çyzygyny ösdürmeli we dogry e ...
  Koprak oka
 • Hünär tehnologiýasynyň “gara tehnologiýasy”, piwo azot goşuň

  Hünär tehnologiýasynyň “gara tehnologiýasy”, piwo azot goşuň

  Biziň umumy düşünjämizde, piwo köpük öndürip biljekdiginiň sebäbi, ýeterlik mukdarda kömürturşy gazyny goşmagydyr, ýöne kömürturşy gazy piwo köpügini öndürip biljek ýeke-täk gaz däl.Hünärment piwo pudagynda azot, aýratynlyklary sebäpli öndüriji tarapyndan garşylanýar.Söwda bolsun ...
  Koprak oka
 • FERMENTASIANA TANKYNY NOWDIP EDIP BOLANOK?

  FERMENTASIANA TANKYNY NOWDIP EDIP BOLANOK?

  fermentasiýa baklary Piwo fermentasiýa baklary içgi, himiýa, azyk, süýt, tagam, demlemek, derman we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar we fermentasiýa roluny oýnaýar.Bak esasan ösdürip ýetişdirmek we fermentlemek üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Gorizontal saklaýyş tanklarynyň esasy artykmaçlyklary

  Gorizontal saklaýyş tanklarynyň esasy artykmaçlyklary

  Gorizontal saklaýyş tanky, esasan, elliptik tankdan, esasy goldawdan, flanesden, derejeli metrden, ýokarky girişden, rozetkadan we beýleki giriş we çykyş portlaryndan durýar.Kompozisiýa gurluşy, gündelik tehniki hyzmat edip bolýança, operatoryň işe başlamagy ýönekeý we aňsat ...
  Koprak oka
 • 2023-nji ýylda senetçilik piwo, giňelmek, bahalaryň ýokarlanmagy we krossower piwo pudagynda möhüm sözlere öwrüler.

  2023-nji ýylda senetçilik piwo, giňelmek, bahalaryň ýokarlanmagy we krossower piwo pudagynda möhüm sözlere öwrüler.

  Epidemiýanyň täsirinden soň piwo sarp ediş bazary kem-kemden dikelýär.2023-nji ýylda ýokary derejeli senet piwo, giňeltmek we krossover pudagy ösdürmek üçin esasy sözlere öwrüler.Piwo önümçiligini giňeltmek ...
  Koprak oka
 • Piwo önümçiligi üçin öňki soraglar

  Piwo önümçiligi üçin öňki soraglar

  Salowmaleýkim, bu bir dem alyş taslamasynda kömek soraýan adamlara ibermegi halaýaryn.Helpörite kömek soramaýandygyňyzy bilýärin.Aöne piwo açjak bolsaňyz, size kömek edip biler öýdüpdim.Köpler bu resminamany peýdaly hasaplaýarlar;käbir meýilnamalarynda gulplamaga kömek edýär.Men ...
  Koprak oka
 • Satuw üçin 5BBL dem alyş bölümi

  Satuw üçin 5BBL dem alyş bölümi

  Satuwda satylýan bu 5Bbl Brewhouse bölümi 3 gämili ulgamdyr.Maş garyjy, lauter tun we kombinirlenen çäýnek / aýlaw bilen gelýär.Dem alyş kärhanasy 2 işleýän platforma plýus, zerur ýerlerde suw we wort ugrukdyrmak üçin iki esse köp.Bu bölümiň köp bölegi gaty turbalar bilen gelýär ...
  Koprak oka
 • Täze ýylyňyz gutly bolsun!

  Täze ýylyňyz gutly bolsun!

  Täze ýyl mynasybetli, Alston kompaniýasynyň ähli işgärleri size Täze ýyl gutly bolsun, karýeraňyzda uly üstünlikler we maşgala bagt arzuw edip, size we iň mähirli salamlarymyza ýüz tutsunlar.Täze ýylda dynç alyş we bagt arzuw edýärin.2023 Söz: fook etme ...
  Koprak oka
 • Taze yylyn bilen gutlayaryn!

  Taze yylyn bilen gutlayaryn!

  Täze ýyl gutly bolsun we Täze ýylyňyz gutly bolsun, iň gowy dostlarymyza we müşderilerimize, ähli hyzmatdaşlygyňyz we ynamyňyz üçin sag boluň.“Jinan Alston Equipment” kompaniýasynyň ähli işgärleri size we maşgalaňyza Täze ýyl gutly bolsun!Maşgala birleşmegi üçin iň gowy zatlar!Şol bir wagtyň özünde, piwo gyzgyn satylýar we meşhur, exte ...
  Koprak oka
 • Piwo sarp edijiniň ýurt TOP 10

  Piwo sarp edijiniň ýurt TOP 10

  Dünýäniň dürli künjeklerinde piwo içýän adamlar bar, ýöne adam başyna sarp edilýän ýurt haýsy ýurtda?“Kirin Holdings” -iň maglumatlary adam başyna içýänleriň sanynyň 2020-nji ýylda iň ýokarydygyny görkezýär. Gündogar Europeewropa we Merkezi Europeewropa ilkinji onlugyň arasynda möhüm orny eýeleýär.Şu ...
  Koprak oka
 • Dünýä çempionatynyň 8 stadionynda alkogol satuwy gadagan edilýär

  Dünýä çempionatynyň 8 stadionynda alkogol satuwy gadagan edilýär

  Dünýädäki iň uly sport wakalarynyň biri bolan Dünýä çempionaty bu gezek alkogol satyp bilmez.Alkogolsyz Katar Hemmämiziň bilşimiz ýaly Katar musulman ýurt we köpçülikde alkogol içmek haramdyr.2022-nji ýylyň 18-nji noýabrynda FIFA Q başlamazdan iki gün öň tejribesini üýtgetdi ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3