Alston enjamlary

Piwo we çakyr we içgi üçin hünärmen
FERMENTASIANA TANKYNY NOWDIP EDIP BOLANOK?

FERMENTASIANA TANKYNY NOWDIP EDIP BOLANOK?

habarlar

fermentasiýa baklary

Piwo fermentasiýa baklaryiçgi, himiýa, azyk, süýt, tagam, demlemek, derman we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar we fermentasiýa roluny oýnaýar.Bak, esasan, dürli bakteriýa öýjüklerini ösdürip ýetişdirmek we fermentlemek üçin ulanylýar we möhürlemek has gowudyr (bakteriýalaryň hapalanmagynyň öňüni almak üçin), ony nädip saklamaly?

1. Howa girelgesi turbasy we suw rozetkasy turba bogunlary syzsa, bogun berkidilende mesele çözülmese, doldurgyç goşmaly ýa-da çalşylmaly.
2 Basyş ölçeýjisi we howpsuzlyk klapany yzygiderli barlanmalydyr, eger näsazlyk bar bolsa, ony çalyşmaly ýa-da wagtynda bejermeli.
3. Fermenteri arassalanyňyzda, ýuwmak üçin ýumşak çotga ulanyň, fermentiň ýüzüne zeper ýetmezligi üçin gaty gural bilen çyzmaň.
4. Goldaw guralynyň adaty ulanylmagyny üpjün etmek üçin ýylda bir gezek kalibrlenmeli.
5. Elektrik enjamlary, gurallar, datçikler we beýleki elektrik enjamlary çyglylygyň öňüni almak üçin suwa we buga göni degmegi düýbünden gadagan edilýär.
6. Enjamlar ulanylanda, fermentasiýa tankynda we her turbageçirijide galan suwy akdyrmak üçin wagtynda arassalanmaly;möhürleýji halkanyň deformasiýasynyň öňüni almak üçin fermentasiýa tankynyň gapagyny we el deşik nurbatlaryny gowşadyň.
7. Egerfermentasiýa tankywagtlaýyn ulanylmaýar, fermentasiýa tankyny boşatmaly we galan suwy bakda we her turbada akdyrmaly.

Piwo fermentasiýa tanky bug sterilizasiýasyna garşy durup biler, belli bir çeýeligi bar, içerki esbaplary azaldýar (öli uçlardan gaça duruň), güýçli material we energiýa geçirijiligine eýedir we dürli önümleri öndürmek üçin hapalanmagy arassalamak we azaltmak üçin sazlanyp bilner we energiýa sarp edilişini azaltmak.


Iş wagty: 25-2023-nji fewral