Alston enjamlary

Piwo we çakyr we içgi üçin hünärmen
Gorizontal saklaýyş tanklarynyň esasy artykmaçlyklary

Gorizontal saklaýyş tanklarynyň esasy artykmaçlyklary

Gorizontal ammaresasan elliptik tankdan, esasy goldawdan, flanesden, derejeli metrden, ýokarky girişden, rozetkadan we beýleki giriş we çykyş portlaryndan durýar.Kompozisiýa gurluşy, gündelik tehniki hyzmat edip bolýança, operator üçin ýönekeý we aňsat.Önümçilik prosesinde enjamyň kebşirleýiş tikişini barlamak üçin işgär bar, şeýlelik bilen enjamlary has durnukly we ygtybarly we ygtybarly edýär.

habarlar

Gorizontal saklaýyş baklarynyň käbir esasy artykmaçlyklaryna we peýdalaryna göz aýlalyň.

1. Ulag aňsat

Gorizontal tanklar köplenç oba hojalygy we içgi pudaklarynda ulanylýar, sebäbi olar has amatlydyrsuwuklyklary saklamaksuw we himiki maddalar ýaly.Dizaýny we görnüşi sebäpli, gorizontal polat baklary dik tanklara garanyňda daşamak we hereket etmek has aňsat.Hereketiň bu aňsatlygy, suwuklyklary yzygiderli saklamaly ýa-da daşamaly adamlar üçin gorizontal tanklary gaty özüne çekiji edýär.

2. Çäklendirilmedik beýiklik

Zawodyňyzda, zawodyňyzda ýa-da ulagyňyzda beýiklik çäklendirmeleri bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, wertikal tank gymmadyndan has köp kynçylyk döredip biler.Gorizontal tank dizaýny az dik ýer tutýar we kiçi we orta göwrümli amallar alada goýmaýar.Gerek ýeriňizi gurmak has aňsat we birnäçe dýuým boýly tanklary işlemekdäki nägileligi aradan aýyrýar.

3. Temperatura gözegçilik

Süýt, çakyr, piwo we içgi gaýtadan işleýän pudakda bolsaňyz, temperatura göz öňünde tutulmaly möhüm faktor.Görnüşi we ugry sebäpli poslamaýan polat gorizontal tanklar suwuklyklary ýylatmakda we sowatmakda we saklamak we daşamak wagtynda islenýän temperaturany saklamakda has çalt we has täsirli bolýar.

4. Az işgär gerek

Dizaýny we bir ýerden beýlekisine daşamagyň has aňsatdygy sebäpli, gorizontal ammarlar olary dolandyrmak üçin az işgär talap edýär.Bu size we toparyňyza beýleki ileri tutulýan meselelere we taslamalara has köp wagt sarp etmäge mümkinçilik berýär.

5. Netijeli we çykdajyly

Gorizontal tanklar ýerüsti meýdany has köp gurşap alýar, bu önümi dik tanklardan has netijeli hereket edip bilýär.Iň esasy zat, gorizontal tanklar transport çykdajylarynyň pes bolmagyna we dik agitasiýa has aňsat goşulyp, has tygşytly bolup biler.

6.Lager piwo demlemek has gowudyr

Tank ýatanda, has açyk piwo almak üçin baklarda has köp hamyrmaýa saklap bilýänligi sebäpli.Şonuň üçin has köp piwo merkezi ýa-da mikro piwo kärhanasy dikligine açyk piwo baklaryny däl-de, bu keseligine ulanmaga taýýardyr.

Satmak üçin gorizontal ammarlar we olaryň size nähili peýda getirip biljekdigi barada has giňişleýin öwrenmek isleýärsiňizmi?Biz bilen habarlaşyňbilermenleriň maslahatyny üpjün etmek üçin!


Iş wagty: 25-2023-nji fewral